پیشگفتار

مرزهای جغرافیایی در هم ریزد, دنیا رنگهای دیگر گیرد, مصلح کل جهان,‌ حامی مستضعفان, ویرانگر کاخهی ستمگران, بنیان گذار حکومت واحد جهانی, حضرت حجة بن الحسن المهدی, روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ظهور کرده, کاخهای ظلم و استبداد را بر سر ستمگران فرو ریزد وشالوده ی حکومت واحد جهانی را بر اساس عدالت وآزادی استوار سازد.

بر فراز کره ی خاکی دیگر ستمی روی ندهد و در زیر آسمان نیلی از ببعیض و بی عدالتی نشان نماند. فساد و تباهی از جهان رخت بر بندد و معیار های برجسته انسانی, ارزش واقعی خودرا باز یابد.

و اینک یکهزار و یکصد و پنجاه سال است که دست نیرومند الهی در آستین (غیبت) فرو رفته, تاروزی پس از سپری شدن دوران غیبت, ظهور کرده, آفتاب عدالت را بر هر کوی و برزنی بتاباند و بر جنایتها و خیانتهای انسانها خاتمه دهد.
نظر یادتون نره                                                                                                             Do not forget to comment