او


تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام

                   دوباره صبح، ظهر، نه غروب شد نیامدی


تعجیل در فرج آقامون صلوات